Oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya de MasterD - Oposiciones

Información
MasterD - Oposiciones
Presencial
Curso
Descripción del curso
Vols treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Ara ho pots fer si superes les oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. És una feina fixa que t’aportarà l’estabilitat laboral que tant necessites.Vols una feina estable a Catalunya amb un sou de 1.700 €* mensuals aprox? Fes-te funcionari de presons!Posem al teu abast els millors mitjans perquè aprovis aquestes oposicions: tutors personals, entrenadors, temaris completament actualitzats, alertes de convocatòries, horaris flexibles... Ens adaptem a les teves necessitats i al teu ritme d’estudi. El nostre objectiu és que aconsegueixis la teva meta: un treball per a tota la vida, en el mínim temps possible. Estàs preparat?
Preguntas Frecuentes

Requisits


Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.


Haver complert els 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.


Tenir el títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.  


Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions públiques i no estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.


No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si no s'han cancel·lat, però correspon, haver-ho sol·licitat; i no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.


Els aspirants hauran de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (nivell B) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent (quan no se'n tingui, hauran de superar l'exercici corresponent de l’oposició).


Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de tenir coneixements de la llengua castellana.


ATENCIÓ: no es publiquen places per discapacitats i es publica una taula d'exclusions mèdiques: 
I. Antropometria
La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 20 divisions en la mà dominant i a les 15 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 15 i 10 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.


Índex de massa corporal superior a 35 o inferior a 18,5.


II. Malalties, lesions i defectes físics
Òrgans dels sentits. Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) en el moment del reconeixement. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual, 50%. Despreniment de retina. Glaucoma. Es declararà


no apte


aquelles persones que, en el moment del reconeixement, tinguin una audició conversacional amb correcció limitada segons el càlcul de la pèrdua global biaural (PGB) que no ha de ser superior a 10. Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en determinin afeccions cròniques.


Aparell cardiovascular. Insuficiència cardíaca independentment de la seva causa. Infart de miocardi. Angina de pit. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. Bloqueig complert de branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en nombre superior a les sis per minut. Valvulopaties. Hipertensió arterial, que amb o sense tractament, presenti valors superiors a 155 mm Hg per sistòlica o superiors a 95 mm Hg per diastòlica. Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d'estasi o alteracions tròfiques.


Aparell respiratori. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria, pel que es tindrà en compte els valors assolits a l'espirometria. La capacitat vital (FVC), obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC inferior al 60% del teòric (estimat per edat, pes i talla).


Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a la convocatòria. Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral. Trastorns mentals orgànics. Retard mental.


Aparell locomotor. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar funcions o activitats recollides a la convocatòria. Amputacions que comprometin la realització de les funcions o activitats.


Aparell digestiu. Hepatopaties de qualsevol etiologia (inclouen alteracions metabòliques). Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. Pancreopaties cròniques o reincidents.


Aparell genitourinari. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.


Glàndules endocrines. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. Se n’exceptua la diabetis, que no es considera excloent per ella mateixa, sí en canvi les seves repercussions a altres aparells contemplats en la taula.


Sistema hematopoètic. Hemopaties. Coagulopaties.


Infeccions. Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a la convocatòria.


Altres. Processos neoplàsics. Malalties autoimmunes. Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del facultatiu pugui comprometre de les funcions o activitats recollides a la convocatòria.


III Alteracions analítiques
Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús il·legals, també medicaments considerats d’abús que no s’utilitzin amb finalitats terapèutiques. Només en aquest darrer cas es declararà una no-exclusió amb dubtes, que significarà que es tornarà a avaluar quan es consideri oportú i amb un avís previ inferior a 24 hores.


Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GPT i GOT.


Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GGT.

Otros cursos de esta academia
Oposición Policía Municipal Catalunya de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
Error
Oposición Cuerpo Nacional de Policía Escala Ejecutiva de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
Preparamos de manera individualizada todas las pruebas de la oposición, incluidas las pruebas físicas... ¿tu sueño es ser policia nacional? ahora en masterd encontrarás...
Oposición de Policía foral de Navarra de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
También la parte de la entrevista personal basada en casos reales...  ser policía foral supone tener un trabajo fijo y además con una buena remuneración...
Oposición de Policía nacional escala ejecutiva de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
¡ya no hay requisitos de edad! preséntate ahora aunque tengas más de 30 años... características del cursoformación con agentesclases con agentes de policíapreparación...
Oposición de Maestros de educación musical de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
¿quieres trabajar como maestro de música en tu ccaa? si tienes el grado en magisterio, prepárate con éxito las oposiciones de educación musical...
Oposición de Educación Infantil (Oposición Primaria) de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
¿a qué esperas? ¡infórmate y comienza a prepararte las oposiciones de magisterio infantil!características del cursopreparación 100% pruebasformación todas las pruebas...
Oposiciones de educación física (Educación Primaria) de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
¿te gustaría trabajar como maestro de educación física en tu ccaa? masterd te prepara para que superes con éxito las oposiciones de educación física primaria...
Oposición de Pedagogía Terapéutica (Oposición Primaria) de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
Masterd te prepara para que superes con éxito las oposiciones de educación especial... aprueba con plaza la próxima convocatoria de las oposiciones de eduación primaria...
Oposición de Audición y Lenguaje (Oposición Primaria) de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
Te ofrecemos la mejor preparación para las oposiciones magisterio audición y lenguaje... ¿a qué esperas? ¡infórmate y comienza a prepararte las oposiciones para...
Oposición Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
Consiste en contestar a un cuestionario de 100 preguntas tipo test sobre el contenido del programa... características del cursoacademia especializadaexcelentes resultados...
PEDIR INFORMACIÓN