Oposición Policía Municipal Catalunya de MasterD - Oposiciones

Información
MasterD - Oposiciones
Presencial
Curso
Preguntas Frecuentes

Requisits Policia Local per Catalunya


Al ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per cobrir les places. Per tant, els requisits que indiquem a continuació han de servir com orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra:
Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.
Tenir 18 anys d'edat. En quant al límit superior d'edat, com a norma general a Catalunya no s'ha de superar l'edat de jubilació forçosa, sense perjudici de que l'entitat local pugui fixar un límit inferior en el reglament o convocatòria corresponent (45, 50 o 55 anys per exemple). Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix límit d'edat.
Estar en possessió del graduat en educació secundaria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
Tenir una alçada mínima de 1,65 metres per les dones i 1,70 pels homes, encara que alguns organismes indiquen l'alçada mínima de 1,60 tant per homes com per dones. Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona l'alçada mínima dels homes és d'1.70 m i 1.60 m les dones.
Estar en possessió del permís de conducció B i a més depenent de la convocatòria i de l'organisme convocant el permís A, A2 o BTP. En el cas dels permisos A, A2 i BTP hi ha ajuntaments que permeten als aspirants obtenir-los abans de la finalització del curs selectiu. 
Pel Cos de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és necessari posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i A2, la presentació del permís A2 podrà ajornar-se fins el darrer dia del curs selectiu a l’EPC de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Les persones aspirants que hagin superat l'esmentat curs selectiu, hauran de tramitar el permís BTP seguint les instruccions del Departament de Recursos Humans de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de cada convocatòria.
No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.
Nivell B2 de català.
Compromís de portar armes i la seva utilització.

Otros cursos de esta academia
Oposición Cuerpo Nacional de Policía Escala Ejecutiva de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
Preparamos de manera individualizada todas las pruebas de la oposición, incluidas las pruebas físicas...  elige la mejor academia de policía nacional y consigue...
Oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
Estàs preparat?... és una feina fixa que t’aportarà l’estabilitat laboral que tant necessites... el nostre objectiu és que aconsegueixis la teva meta: un treball...
Oposición de Policía foral de Navarra de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
A quién va dirigido... te preparamos la parte teórica basada en el temario, el cual se actualiza con respecto la última bases de convocatorias...
Oposición de Policía nacional escala ejecutiva de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
Dispondrás del asesoramiento de un preparador personal, podrás realizar tests psicotécnicos en nuestras delegaciones y contarás con simulacros de entrevistas personales...
Oposición de Maestros de educación musical de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
A quién va dirigido... tenemos un método personalizado que te guiará de forma individual hasta conseguir tus objetivos... ¿a qué esperas? los excelentes resultados...
Oposición de Educación Infantil (Oposición Primaria) de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
A quién va dirigido... ¿a qué esperas? ¡infórmate y comienza a prepararte las oposiciones de magisterio infantil!características del cursopreparación 100% pruebasformación...
Oposiciones de educación física (Educación Primaria) de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
A quién va dirigido... ¿a qué esperas? los excelentes resultados de nuestros alumnos/as nos avalan... ¿te gustaría trabajar como maestro de educación física en tu...
Oposición de Pedagogía Terapéutica (Oposición Primaria) de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
En definitiva, un método personalizado que te guiará durante toda la oposición... nos diferenciamos del resto de academias porque te ofrecemos un equipo de profesores...
Oposición de Audición y Lenguaje (Oposición Primaria) de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
Te preparamos para el 100% de las pruebas, además de las específicas de algunas comunidades autónomas... ¿quieres trabajar como maestro de audición y lenguaje? masterd...
Oposición Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de MasterD - Oposiciones
( MasterD - Oposiciones )
Superar las oposiciones de gestión procesal supone: sueldos de 1... consistirá en contestar 20 preguntas tipo test, y 2 preguntas de reserva, referidas a un caso...
PEDIR INFORMACIÓN